Bravecto 250mg a.u.v. 4,5-10kg S 1x1tbl

2 hodnocení
695 Kč / ks 632 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bravecto 112, 5 mg žvýkací tablety pro velmi malé psy (2-4,5 kg)
Bravecto 250 mg žvýkací tablety pro malé psy (>4,5-10 kg)
Bravecto 500 mg žvýkací tablety pro střední psy (>10-20 kg)
Bravecto 1000 mg žvýkací tablety pro velké psy (>20-40 kg)
Bravecto 1400 mg žvýkací tablety pro extra velké psy (>40-56 kg)

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivé látky:
Každá žvýkací tableta obsahuje:

Bravecto žvýkací tablety Fluralanerum (mg)
Velmi malí psi (2-4,5 kg) 112,5
Malí psi (>4,5-10 kg) 250
Střední psi (>10-20 kg) 500
Velcí psi (>20-40 kg) 1000
Extra velcí psi (>40-56 kg) 1400

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Žvýkací tablety.
Světle hnědé až hnědé kulaté tablety s hladkým nebo mírně drsným povrchem, se zřetelným mramorováním, flíčky nebo oběma.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba infestace klíšťaty a blechami u psů.

Veterinární léčivý přípravek má systémový insekticidní a akaricidní účinek poskytující
- okamžitý a trvalý usmrcující účinek na blechy (Ctenocephalides felis) trvající 12 týdnů
- okamžitý a trvalý usmrcující účinek na klíšťata (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus a D. variabilis) trvající 12 týdnů
- okamžitý a trvalý usmrcující účinek na klíště (Rhipicephalus sanguineus) trvající 8 týdnů.

Blechy a klíšťata jsou vystaveny působení účinné látky okamžitě po kousnutí nebo přisátí na hostitele, kdy přijdou do kontaktu s tělními tekutinami. K nástupu účinku dochází u blech (C. felis) do 8 hodin a u klíšťat (I. ricinus) do 12 hodin po uchycení.

Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergické dermatitidy způsobené bleším kousnutím (FAD).

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nelze vyloučit riziko přenosu onemocnění přenášených parazity, protože účinek fluralaneru je spojen se zahájením příjmu potravy na hostiteli.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Pro nedostatek dostupných údajů by veterinární léčivý přípravek neměl být použit u psů mladších 8 týdnů anebo u psů s hmotností nižší 2 kg.
Nepodávat v intervalech kratších než 8 týdnů, protože bezpečnost přípravku nebyla v kratším intervalu testována.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Uchovávejte přípravek v originálním balení až do doby použití, aby se zabránilo přímému přístupu dětí k přípravku.
Nejezte, nepijte, nekuřte při manipulaci s veterinárním léčivým přípravkem.
Bezprostředně po použití si pečlivě umyjte ruce mýdlem a vodou.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V klinických studiích byly často pozorovány tyto nežádoucí účinky (1,6 % léčených psů): mírné a přechodné gastrointestinální účinky jako jsou průjem, zvracení, nechutenství a slintání.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku byla stanovena pro použití u chovných zvířat, během březosti a laktace. Lze použít u chovných zvířat a u březích a laktujících fen.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.
Fluralaner se ve vysoké míře váže na plazmatické proteiny a může konkurovat jiným přípravkům, které se významně vážou, jako jsou nesteroidní antiflogistické přípravky (NSAIDs) a kumarinové deriváty warfarinu. Inkubace fluralaneru v plazmě psů v přítomnosti kaprofenu nebo warfarinu v maximálních očekávaných plazmatických koncentracích nesnižuje proteinovou vazbu fluralaneru, kaprofenu nebo warfarinu.
V průběhu terénních klinických studií nebyly pozorovány žádné interakce mezi žvýkacími tabletami Bravecto a běžně používanými veterinárními léčivými přípravky.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Pro perorální podání.

Bravecto podávejte v souladu s následující tabulkou (v závislosti na doporučené dávce 25–56 mg fluralaneru/kg živé hmotnosti v jedné hmotnostní kategorii):

Živá hmotnost
psa
Síla a množství podaných tablet
Bravecto
112,5 mg
Bravecto
250 mg
Bravecto
500 mg
Bravecto
1000 mg
Bravecto
1400 mg
2-4,5 kg  1        
>4,5-10 kg        
>10-20 kg        
>20-40 kg        
>40-56 kg          1

Žvýkací tablety nelámat a nepůlit.
Pro psy se živou hmotností přesahující 56 kg podávat kombinaci dvou tablet, které jsou nejblíž k požadované hmotnosti.

Způsob podání:
Tablety Bravecto podávat s krmením nebo během krmení.
Bravecto žvýkací tablety jsou dobře přijímány většinou psů. Pokud nenastane dobrovolné přijetí, lze tablety Bravecto podat psům zamíchané do krmiva nebo přímo do tlamy. V době podání by měl být pes pozorován, zda došlo ke spolknutí tablety.

Léčebné schéma:
Pro optimální kontrolu bleší infestace podávejte veterinární léčivý přípravek ve 12 týdenních intervalech. Pro optimální kontrolu infestace klíšťaty je potřeba přizpůsobit interval podávání druhu klíšťat. Viz bod 4.2.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U perorálně léčených štěňat ve věku 8-9 týdnů a s hmotností 2,0–3,6 kg nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky po 5-ti násobném překročení maximální doporučené dávky (56 mg, 168 mg a 280 mg fluralaneru/kg živé hmotnosti) podané 3krát a v intervalech kratších než jsou doporučené intervaly (8 týdnů).

Nebyl pozorován žádný vliv na rozmnožování a žádný vliv na životaschopnost potomstva při podávání fluralaneru psům plemene bígl při 3násobném překročení maximální doporučené dávky (až 168 mg fluralaneru/kg živé hmotnosti).

Veterinární léčivý přípravek byl dobře tolerován u psů plemene kolie s deficientním multidrug-resistence proteinem 1 (MDR 1-/-) po jednorázovém perorálním podání 3-násobku doporučené dávky (168 mg/kg živé hmotnosti). Nebyly pozorovány žádné klinické příznaky spojené s léčbou.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitika pro systémové podání.

ATCvet kód: QP53BX05.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Fluralaner je akaricid a insekticid. Působí proti klíšťatům (Ixodes spp., Dermacentor spp. a Rhipicephalus sanguineus) a blechám (Ctenocephalides spp.) psů.
Fluralaner má vysokou účinnost proti klíšťatům a blechám, které jej přijímají při krmení, tj. působí systémově na cílové parazity.
Fluralaner je silný inhibitor částí nervového systému parazita, kde působí antagonisticky na ligandem řízených chloridových kanálech (GABA- receptory a glutamát-receptory).
Při molekulárních cílených studiích prováděných na GABA-receptorech blech a much nebyl fluralaner ovlivňován rezistencí dieldrinu.
V in-vitro studiích není fluralaner ovlivněn prokázanou terénní rezistencí vůči amidinu (klíšťata), organofosfátům (klíšťata, ostatní roztoči), cyklodienům (klíšťata, blechy, mouchy), makrocyklickým laktonům (mořská veš), fenylpyrazolům (klíšťata, blechy), benzofenyl močovinám (klíšťata), pyretroidům (klíšťata a blechy) a karbamátům (roztoči).
Přípravek přispívá ke kontrole bleší populace v prostředí, ve kterém se léčení psi pohybují.
Blechy nově napadající psa jsou usmrceny ještě předtím, než začnou klást vajíčka. In vitro studie rovněž prokazují, že k zastavení produkce vajíček blechami postačují velmi malé koncentrace fluralaneru. Vývojový cyklus blech je přerušen díky rychlému nástupu účinku, dlouhotrvající účinnosti proti dospělým blechám a absenci ovipozice (kladení vajíček).

5.2 Farmakokinetické údaje

Po perorální aplikaci je fluralaner rychle vstřebáván a dosahuje maximálních plazmatických koncentrací během jednoho dne. Podání krmiva usnadňuje absorpci. Fluralaner je distribuován do dalších tkání a nejvyšších koncentrací dosahuje v tuku, poté v játrech, ledvinách a svalstvu. Prolongovaná perzistence, pomalá eliminace z plazmy (t1/2 = 12 dnů) a minimální metabolizace zajišťují přítomnost účinných koncentrací fluralaneru po dobu mezi jednotlivými aplikacemi přípravku. Byly pozorovány individuální rozdíly mezi Cmax a t1/2. Fluralaner je vylučován v nezměněné podobě zejména stolicí (~90% dávky). Renální clearance je minimální.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

aroma z prasečích jater
sacharosa
kukuřičný škrob
natrium-lauryl-sulfát
monohydrát dinatrium-embonátu
magnesium-stearát
aspartam
glycerol
sójový olej
makrogol 3350

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Lepenková krabička s 1 aluminiovým blistrem zataveným fólií skládající se z vrstev: PET aluminiová fólie. Blistr obsahuje 1,2 nebo 4 žvýkací tablety.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/13/158/001-015

9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11/02/2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Jméno značky: INTERVET, s.r.o.
Kategorie: Pes
Forma aplikace: tableta
Určení: Pes

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Věděli jste,že?